Deelnemen aan het Groepstraject van Verschilmakers

Nieuwe mensen ontmoeten die aan dezelfde ontdekkingsreis beginnen als jij? Werkt het voor jou om samen met anderen te werken aan jouw keuze? In het groepstraject van de Verschilmakers begeleiden we jou samen met je groep naar jouw volgende stap!

In het kort

 • Eén vaste dag per week
 • Maximaal 15 deelnemers per groep
 • Minimaal 6 maanden, daarna verlengbaar als je nog meer uit jezelf wilt halen
 • €399,- (incl. BTW) per maand
 • Een gezellige sfeer die ruimte biedt voor ontdekkingen en plezier

Hoe helpen we je in je keuzeproces?

Dat doen we door je één dag in de week te begeleiden en je daarnaast te stimuleren om te gaan werken. We hebben in de afgelopen 10 jaar gezien dat dit positief bijdraagt aan de zelfstandigheid van jongeren. Ook hier begeleiden we je bij, bijvoorbeeld met het schrijven van een sollicitatiebrief, het voorbereiden van een kennismakingsgesprek of het starten bij een nieuwe baan. Wat jou kan helpen om echt je eigen keuzes te maken.

Waar werken we naartoe? Dat jij straks met minimaal 26 argumenten jouw gemaakte keuze kunt onderbouwen.

Persoonlijke begeleiding

We kijken naar jou als persoon en naar wat jij nodig hebt. We kijken samen naar wie jij bent en wat jouw doelen zijn, daar passen we het programma en de activiteiten op aan. We zorgen voor een werkwijze waar jij je goed bij voelt en waarbij jij je eigen leerstijl kunt volgen. Je doet dit een groep van maximaal 15 deelnemers.

Flexibel starten

Een persoonlijk ontwikkelingsjaar kun je bij ons flexibel starten. Gedurende het jaar zijn er meerdere instapmomenten mogelijk.

Deze flexibiliteit is handig als je bijvoorbeeld een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt en je huidige studiejaar niet af wilt maken. Of als je onverwachts eerder hebt moeten terugkomen van je wereldreis.

Je eigen onderwerp(en) of projecten

Je krijgt de kans om aan de slag te gaan met onderwerpen en projecten die bij jou passen. Misschien heb je al een idee van wat je interessant vindt of heb je zelfs al een plan in je hoofd zitten. Maar hoe kun je weten of je hier nou echt je studie of je baan van wilt maken? Je hebt waarschijnlijk nog nooit de kans of tijd gehad om dit te onderzoeken of uit te proberen. Door aan de slag te gaan met onderwerpen die jou interessant lijken, ontdek je wat je echt wilt en kunt.

Waarom is dit echt iets voor jou?

De juiste keuze maken voor je toekomst kan lastig zijn. Zeker op jonge leeftijd is het logisch dat je nog niet precies weet wat je wilt. Daarom hebben wij een traject ontwikkeld waarbij je leert keuzes te maken die echt bij jou passen. Dit doe je door te kijken naar wie je bent, wat je interessant vindt en waar je goed in bent.

Uitvalcijfers in het mbo, hbo en wo laten zien dat het meer tijd, aandacht en begeleiding vraagt om tot een goede studie-, baan- of vervolgkeuze te komen. Daarom kan een persoonlijk ontwikkelingsjaar bij Verschilmakers een zinvolle vervolgstap zijn. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring met opleiden, coachen en adviseren van mensen bij leren en werken. We hebben een aanpak ontwikkeld waar je je leven lang iets aan hebt bij het maken van belangrijke keuzes. Zodat je op en top voorbereid kunt beginnen aan je toekomst.

Jesse: “Ik heb Verschilmakers ervaren als een thuishaven voor zelfontdekking.”

Samen met ons aan de slag? Schrijf je in via onderstaande knop.

Inschrijven voor het Groepstraject van Verschilmakers

Inschrijfvoorwaarden

 1. Zodra wij het inschrijfformulier hebben ontvangen krijg je van onze administratie een mail met je startdatum en verder informatie.
 2. Alle aanmeldingen dienen schriftelijk plaats te vinden door gebruikmaking van dit inschrijfformulier en het ondertekenen van de algemene voorwaarden. De inschrijving is pas definitief wanneer wij dit door jou ondertekende inschrijfformulier en algemene voorwaarden digitaal van jou ontvangen hebben. 
 3. Het e-mailadres kan worden gebruikt om jou te attenderen op wijzigingen. 

Let op: dit formulier is alleen voor de groepstrajecten!

Inschrijfformulier groepstraject

  Gegevens deelnemer:

  Locatie voorkeur*

  Contactgegevens ouder/opvoeder bij calamiteiten of niet gemelde afwezigheid:

  Betaling:

  Betalingsvoorkeur*

  * = verplicht in te vullen

  Algemene Voorwaarden Verschilmakers

  Definities

  1. De Verschilmakers is een onderdeel van Verschilmakers Groep B.V. en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nr.: 85480827.

  2. Contractant: Ieder natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of rechtspersoon met wie ‘Verschilmakers’ een overeenkomst sluit. In de regel is dit: ouders/verzorgers van deelnemers onder de 18 jaar of de deelnemer van 18 jaar en ouder zelf.

  3. Alleen de contractant is gemachtigd tot opzegging.

  4. Deelnemer: Ieder natuurlijk persoon welk voor de diensten van Verschilmakers wordt ingeschreven (waarbij aangetekend dat deelnemer en contractant ook dezelfde kunnen zijn).

  5. Overeenkomst: Iedere overeenkomst ter zake de levering van diensten die tussen Verschilmakers en contractant tot stand komt.

  6. Totstandkoming van de overeenkomst: De overeenkomst komt schriftelijk of langs elektronische weg tot stand, door ondertekening van het inschrijfformulier en de algemene voorwaarden.

  7. Op grond van onvoorziene omstandigheden kunnen de tarieven aangepast worden.

  8. De duur van de overeenkomst:
   - de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de drie fasen van een volledig groepstraject.
   - De duur van het groepstraject is minimaal 6 tot 7 maanden.
   - De afronding van het groepstraject vindt altijd plaats in overleg met de (hoofd)coach.

  9. De Verschilmakers behoudt zich het recht om vanwege nader te bepalen uitzonderlijke omstandigheden te besluiten tot voortijdige beëindiging van het groepstraject. Dit zal altijd gebeuren in overleg met de deelnemer en/of contractant.

  10. Beschikbaarheid: de deelnemer dient fysiek aanwezig te zijn, dan wel digitaal beschikbaar te zijn, op de afgesproken deelnemersdag tussen 9.30 en 15.30 uur.

  Algemeen

  1. Contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste adresgegevens t.b.v. facturatie en contactmogelijkheden.

  2. Persoonsgegevens worden door Verschilmakers zorgvuldig bewaard en zijn toegankelijk voor medewerkers van Verschilmakers. Persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt, tenzij dit van rechtswege wordt vereist.

  3. De aanmelding voor het groepstraject van Verschilmakers wordt met een e-mail bevestigd.

  4. Contractant en deelnemer hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.

  5. Wanneer contractant besluit om gedurende het groepstraject een periode niet aanwezig te zijn, vind er geen restitutie plaats.

  6. Door deelnemer in vertrouwen aan Verschilmakers ter beschikking gestelde informatie is, indien de deelnemer dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders en/of contractant, tenzij Verschilmakers dit tegen het belang van de deelnemer acht of de fysieke of psychologische integriteit van de deelnemer, groepsgenoten of andere betrokkenen, op het spel staat. Dit is ter beoordeling van Verschilmakers.

  7. Alle door Verschilmakers geleverde lesmaterialen, werkvormen en andere diensten blijven intellectueel eigendom van Verschilmakers. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van Verschilmakers vermeld wordt, Verschilmakers uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient. Onrechtmatig verspreiden van materialen die behoren tot het intellectueel eigendom van Verschilmakers worden beboet met € 10.000 per overtreding.

  8. Verschilmakers behoudt zich het recht voor om organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen in het programma van het traject aan te brengen.

  9. Verschilmakers heeft het recht om bij onvoldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van Verschilmakers, een nog te starten groepstraject te annuleren of de locatie en de startdatum te wijzigen. Bij afgelasting van een nog te starten groepstraject heeft de deelnemer recht op 100% restitutie van de betaalde lesgelden.

  10. Verschilmakers is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen tijdens het traject van Verschilmakers.

  11. Verschilmakers is niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van het deelnemen aan het traject van Verschilmakers.

  12. Voor de begeleiding en de deelnemersadministratie is Verschilmakers volledig afhankelijk van de medewerking van de deelnemer. Als de deelnemer niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Verschilmakers hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.

  13. Verschilmakers verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen het afgenomen dienstenpakket. Verschilmakers biedt geen garanties.

  14. In gevallen van overmacht voor Verschilmakers kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. Verschilmakers is hiervoor niet aansprakelijk.

  15. De deelnemer kan geschorst worden indien er sprake is van ongewenst gedrag, waaronder aanhoudend storend of fysiek bedreigend gedrag. Dit ter beoordeling van Verschilmakers, echter onder vermelding van specifiek benoemd gedrag van de deelnemer.

  16. De termijn voor schorsing, zoals bedoeld in artikel 15, is ter beoordeling van Verschilmakers.

  17. Vakanties en feestdagen: Verschilmakers volgt de officiële feestdagen en de schoolvakanties van de regio waar de groepsbijeenkomsten gevolgd worden.

  18. Eventuele klachten kunnen ingediend worden binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan, via info@verschilmakers.nu

  19. Door de algemene voorwaarden te onderschrijven, geeft u toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal op onze website en voor ander pr-materiaal. De gegeven toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden. Laat dit dan expliciet weten aan de (hoofd)coach.

  Tarieven en Betaling

  1. Contractant is aan Verschilmakers het tarief van € 399,- per maand voor het door de deelnemer te volgen groepstraject verschuldigd. Inschrijving verplicht de deelnemer tot volledige betaling van een van de gekozen termijnen voor aanvang van het groepstraject. Betaalwijze: overschrijving voor aanvang van de start datum.

  2. Het verschuldigde bedrag dient één week voor de start van het groepstraject op de bankrekening van Verschilmakers te zijn overgemaakt.

  3. Indien de deelnemer voortijds besluit te stoppen met het groepstraject, vindt er geen restitutie plaats van het tarief.

  4. Indien contractant en deelnemer tijdens of binnen één werkdag na het ondertekenen van het inschrijfformulier aangeeft niet te willen starten bij Verschilmakers, dan zijn geen kosten verschuldigd.

  5. Indien contractant binnen zeven werkdagen na het ondertekenen van het inschrijfformulier aangeeft de deelnemer niet te willen laten starten bij Verschilmakers, dan zijn annuleringskosten verschuldigd van 50 euro. Annulering dient per e-mail te geschieden.

  Toepasselijk recht

  1. Tussen Verschilmakers en contractant of deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

  2. Geschillen die voortkomen uit de overeenkomst, worden aanhangig gemaakt bij de Nederlandse rechter.

  Ondertekenen
  Indien de deelnemer onder de 18 jaar is, is de ouder/opvoeder contractant. Zie algemene voorwaarden.

  Akkoord algemene voorwaarden

  Samen het verschil maken? Reageer direct!

  Wil je het verschil maken, heb je een complex maatschappelijk vraagstuk, wil je een nieuw perspectief of heb je gewoon behoefte aan een goed gesprek? Dan is het tijd voor een sterke bak koffie of een goede borrel.